spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Równaj w górę

Równaj w górę

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Nr projektu: WND-POKL.09.01.02. – 12 -109/12

Okres realizacji: 01.01.2014r. – 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1. 2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Beneficjent: Gmina Dąbrowa Tarnowska

Realizator: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej

Beneficjenci Ostateczni: Uczniowie/uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej i Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim

 

 

Równaj w górę

 

Oferujemy:

 • zajęcia rozwijające: koło informatyczne, koło regionalne, koło przyrodnicze;
 • zajęcia wyrównujące braki edukacyjne w szkołach: koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło języka angielskiego;
 • zajęcia korekcyjne w szkołach;
 • program innowacyjny – Kim chcę zostać w życiu?
 • wyjazdy edukacyjno – krajoznawcze: Warszawa, Toruń, Malbork, Gdańsk, Niepołomice, Jaskinia Raj, Chęciny, Stobierna, spotkania z twórcami ludowymi,
 • warsztaty z florysta oraz doradca zawodowym, kurs nauki pływania.

 

Gwarantujemy:

 • grupy o malej liczbie uczestników
 • kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
 • nowoczesne formy kształcenia
 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • nowa