spgruszow@wp.pl 14 642 39 39

Aktualności

„Poznaj Polskę” – II tura

02 listopada, 2022

Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek do Wieliczki i Torunia w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 15 000,00 zł. Całkowity koszt wycieczek wyniósł 18 750,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).